ANVÄNDNINGSVILLKOR

1. SAMMANFATTNING OCH GODKÄNNANDE AV VILLKOREN

Välkommen! Du som användare har tillgång till tjänster från dinmatkasse.se i enlighet med följande Användningsvillkor. Användningsvillkoren kan när som helst komma att uppdateras av dinmatkasse.se.se utan särskilt meddelande till dig. Du bör därför löpande kontrollera om det kommit några ändringar på: http://www.dinmatkasse.se.

De villkor som kan ses som mest relevanta är:

 1. De jämförelser som visas på dinmatkasse.se gäller endast de butiker som ingår i aktuell undersökning. Du måste alltså vara medveten om att det kan finnas butiker som inte ingår i undersökningen som har lägre priser än de som redovisas.
 2. Dinmatkasse.se tar inte ansvar för att de prisuppgifter som visas är korrekta
 3. Om du ser prisuppgifter som du har anledning att tro är felaktiga ska du rapportera dessa till dinmatkasse.se

2. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN

Dinmatkasse.se erbjuder för närvarande sina användare tillgång till en webbaserad funktion för att se information om specifika matpriser i specifika affärer ("Tjänsten"). Tjänsten tillhandahålls såsom den är och dinmatkasse.se påtar sig inte något ansvar för tillgång, radering, felleverans, korrekthet av levererad information eller personlig inställning.

3. DIN SKYDLIGHET VID REGISTRERING

Du åtar dig att: (a) ange sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv på sätt som efterfrågas för registrering för Tjänsten (nedan benämnt "Registreringsdata") och (b) se till att Registreringsdata hela tiden hålls uppdaterad så att den är sann, korrekt, aktuell och fullständig. Om du bryter mot det föregående eller om dinmatkasse.se har befogad anledning att tro att informationen du angivit inte är sann, korrekt, aktuell eller fullständig, har dinmatkasse.se rätt att neka dig tillgång till Tjänsten eller att säga upp ditt konto och neka dig all användning av Tjänsten eller delar därav såväl nu som i framtiden.

4. MEDLEMSKONTO, LÖSENORD OCH SÄKERHET

Du kan komma att erhålla lösenord och kontoangivelse när du fyller i vår registreringsanmälan. Du ansvarar för att lösenord och konto hålls hemligt samt för alla aktiviteter som vidtas med ditt lösenord och konto. Du åtar dig att (a) omedelbart meddela dinmatkasse.se om obehörigt användande av ditt lösenord eller ditt konto och annat brott mot säkerheten, och att (b) du "loggar" ut från ditt konto efter varje session. dinmatkasse.se ansvarar inte för någon skada som uppstår på grund av din brist att uppfylla villkoren i denna punkt 5.

5. NYTTJANDE

Den som överför information, data, text, programvara, musik, ljud, fotografier, grafik, video, meddelanden och annat material ("Innehåll"), vare sig det görs allmänt tillgängligt eller överförs privat, ansvarar för Innehållet. Detta betyder att du, och inte dinmatkasse.se, är ensamt ansvarig för sådant Innehåll som du överför via Tjänsten. dinmatkasse.se kontrollerar inte allt Innehåll som överförs via Tjänsten och garanterar därför inte korrektheten eller kvaliteten av Innehåll.

Du medger att inte använda Tjänsten för att:

 1. överföra Innehåll som är olagligt, skadligt, hotande, trakasserande, otillbörligt, vulgärt, obscent, rasistiskt eller på annat sätt kränkande eller stötande;
 2. skada underåriga;
 3. falskeligen uppträda som någon annan än du är eller på annat sätt uppträda vilseledande;
 4. förfalska avsändare eller på annat sätt manipulera med avsändaridentitet för att dölja avsändare av Innehåll som överförs via Tjänsten;
 5. överföra Innehåll som du inte har rätt att överföra (såsom t ex Innehåll av konfidentiell eller känslig natur);
 6. överföra Innehåll som gör intrång i annans patent, varumärke, hemlig information, upphovsrätt eller annans immateriell rätt;
 7. överföra oönskad reklam, skräppost, "spam", kedjebrev, pyramidspel eller annan form av liknande meddelanden, förutom i de områden (såsom i shoppingdelen) som är avsedda för sådant ändamål;
 8. överföra material som innehåller virus eller annan programvarukod, filer, eller program som är avsedda för att avbryta, förstöra, skada, eller på annat sätt begränsa funktionaliteten i någon programvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning;
 9. göra avbrott i det normala dialogflödet, göra så att en skärmbild "scrollar" snabbare än andra användare av Tjänsten kan skriva, eller på annat sätt agera i realtidsutbyten;
 10. hindra eller störa Tjänsten, servrar eller nätverk som är anslutna till Tjänsten, eller bryta mot bestämmelser och villkor som gäller för Tjänsten;
 11. avsiktligt eller oavsiktligt bryta mot någon lag eller annan bestämmelse;
 12. trakassera eller ofreda annan; eller
 13. samla in eller lagra personuppgifter om andra användare.

6. DIN SKYLDIGHET ATT HÅLLA DINMATKASSE.SE M.FL. SKADESLÖSA

Du medger att hålla dinmatkasse.se och dess ägare skadeslösa från varje krav som framställs av tredje man på grund av det Innehåll du berörs av via Tjänsten, din användning av Tjänsten, ditt brott mot Användningsvillkoren eller ditt brott mot någon annans rätt.

7. INGEN ÅTERFÖRSÄLJNING

Du medger att inte reproducera eller på annat sätt kopiera, sälja eller exploatera någon del av Tjänsten, användandet av Tjänsten eller tillgången till Tjänsten.

8. FÖRÄNDRINGAR I TJÄNSTEN

Dinmatkasse.se äger rätt att när som helst, temporärt eller permanent, förändra eller upphöra med Tjänsten eller del därav med eller utan meddelande härom och dinmatkasse.se kan inte hållas ansvarig mot dig eller tredje man för någon förändring, tillfälligt uppehåll eller upphörande av Tjänsten.

9. UPPSÄGNING

Dinmatkasse.se äger rätt att säga upp ditt lösenord, konto (eller del därav) eller användning av Tjänsten, och att avlägsna Innehåll inom Tjänsten, oavsett anledning. dinmatkasse.se äger vidare rätt att utan särskilt meddelande när som helst upphöra tillhandahållandet av Tjänsten, eller del därav. En uppsägning av din tillgång till Tjänsten kan ske utan att du får ett meddelande härom och dinmatkasse.se kan med omedelbar verkan avaktivera eller ta bort ditt konto och all hänförlig information och filer i ditt konto och hindra dig fortsatt tillgång till sådana filer och Tjänsten. dinmatkasse.se kan inte hållas ansvarigt för uppsägning av din tillgång till Tjänsten.

10. ANNONSÖRER OCH HANDLARE

Din kommunikation med, eller deltagande i erbjudanden, från annonsörer eller handlare som finns på eller via Tjänsten, innefattande bl a betalning och leverans av varor och tjänster, garantier och andra villkor knutna till detta, är mellanhavanden mellan dig och sådan annonsör eller handlare. Du medger att: (a) dinmatkasse.se inte kan hållas ansvarig för skada eller förlust av något slag på grund av sådana mellanhavanden eller på grund av sådana annonsörers och handlares närvaro i Tjänsten, och (b) att för beställningar gjorda av dig, och varje produktspecifikation och produkttillgänglighet som framgår, i Tjänsten gäller handlarens villkor.

11. LÄNKAR

Tjänsten eller tredje man kan tillhandahålla länkar till andra webbsidor eller funktioner. dinmatkasse.se har ingen kontroll över sådana webbsidor eller funktioner och dinmatkasse.se är därför inte ansvarigt för tillgången av sådana webbsidor eller funktioner och godkänner inte och ansvarar inte för Innehåll, annonser, produkter eller annat material på eller tillgängligt från sådana webbsidor eller funktioner. Du medger att dinmatkasse.se inte ansvarar för skada, direkt eller indirekt, på grund av eller med anledning av användandet eller tillförlitligheten av sådant Innehåll, produkter eller tjänster som är tillgängliga på eller från sådana webbsidor.

12. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

 1. Din användning av Tjänsten sker på egen risk. Tjänsten tillhandahålls som den är och utan någon som helst garanti för fel, kvalitet, tillgänglighet, anpassning för särskilt ändamål eller intrång i tredje mans rätt.
 2. dinmatkasse.se garanterar inte att (i) Tjänsten kommer att motsvara dina önskemål, (ii) Tjänsten kommer att tillhandahållas utan avbrott, utföras i rätt tid, vara säker eller felfri, (iii) resultaten som erhålls från användandet av Tjänsten är korrekta eller tillförlitliga, (iv) kvaliteten av varor, tjänster, information, eller annat material som köps eller på annat sätt erhålls av dig via Tjänsten kommer att möte dina förväntningar, eller att (v) fel i Programvaran kommer att åtgärdas.
 3. Nedladdning eller annan tillgång till material genom användandet av Tjänsten sker på egen begäran och egen risk och du bär själv ansvaret för om detta skadar din dator eller gör att du förlorar data.
 4. Anvisning eller meddelande från dinmatkasse.se eller genom användandet av Tjänsten innebär inte att anvisningen eller meddelandet utgör någon form av garanti eller att dinmatkasse.se påtar sig något ansvar på annat sätt än vad som anges i dessa Användningsvillkor.

13. SKADESTÅNDSBEGRÄNSNING

Dinmatkasse.se ansvarar inte för direkt, indirekt, följd- eller annan skada, innefattande bl a förlust av vinst, goodwill, användning, data eller annan immateriell tillgång (även om dinmatkasse.se har underrättats om möjligheten för sådan skada) som hänför sig till: (i) användningen eller den uteblivna användningen av Tjänsten; (ii) täckningsköp av varor eller tjänster som hänför sig till varor, data, information eller tjänster som köpts eller erhållits eller avtal som ingåtts via Tjänsten; (iii) obehörig tillgång till eller ändring av dig överförd data; (iv) tredje mans uttalanden eller förhållningssätt i Tjänsten; eller (v) annan omständighet på grund av Tjänsten.

Trots det nyssnämnda och om du önskar framställa ett krav skall kravet, för att beaktas, framställas senast inom ett (1) år från det att skadan uppstod.

14. VISSA BEGRÄNSNINGAR

Med anledning av att det i vissa jurisdiktioner inte är tillåtet att göra de begränsningar i skadeståndsansvar som framgår av punkterna 12 och 13 ovan är det möjligt att dessa begränsningar inte gäller dig. Inget i dessa Användningsvillkor är avsett att begränsa konsumenters rätt enligt tvingande lagstiftning eller begränsa dinmatkasse.se:s ansvar för personskada vållat av dinmatkasse.se.

15. VARUMÄRKEN

Dinmatkasse.se och andra dinmatkasse.se-logotyper och produkt- och tjänstenamn är dinmatkasse.se:s varumärken och du äger inte visa eller på annat sätt använda dessa varumärken.

16. GENERELL INFORMATION

Dessa Användningsvillkor (även innefattande guidelines och bestämmelser som refereras till häri) utgör parternas fullständiga reglering och gäller för din användning av Tjänsten. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått dessa Användningsvillkor ersätts av innehållet häri. Din användning av närbelägna tjänster eller innehåll eller programvaror från tredje man kan vara underkastade ytterligare villkor. För dessa Användningsvillkor och parternas mellanhavanden skall svensk rätt gälla. Tvist skall avgöras av svensk domstol. dinmatkasse.ses underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt dessa Användningsvillkor eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till dessa Användningsvillkor skall inte innebära att dinmatkasse.se frånfallit sin rätt i sådant avseende. Skulle någon bestämmelse i dessa Användningsvillkor befinnas ogiltig skall detta inte innebära att samtliga bestämmelser är ogiltiga utan skall skälig jämkning ske med beaktande av parternas intention med bestämmelsen. Indelningen av Användningsvillkoren i olika avsnitt och åsättande av rubriker skall inte påverka tolkningen av Användningsvillkoren.